Przed dokonaniem zakupów w naszym sklepie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu. Korzystanie z usług sklepu Colour Store oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.colourstore.pl, prowadzony jest przez firmę MOONSHINE DISTRIBUTION Maciej Wacławczyk (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Z. Jakubowskiego 13, 32-600 Brzezinka), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5492213795, REGON 123187256, adres poczty elektronicznej: clwrpoland@gmail.com.

1.2 Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy Colourstore.pl.

1.3 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

1.4 Sklep Colourstore.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.

1.5 W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę Colourstore.pl

1.6 Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta.

1.7 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, jednakże cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.

1.8 Sklep zastrzega sobie również możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Odwołanie lub zmiana warunków akcji promocyjnych może się jednak odbyć wyłącznie za zgodą klientów, których praw lub obowiązków dotyczy zmiana lub odwołanie.

1.9 Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie Colourstore.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

1.10 Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

1.11 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.12 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.13 Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Konta użytkownika, Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.


2.PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.colourstore.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.2 Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00-18.00.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 59 zł.

2.3 Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

2.4 Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.5 Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż Produkt jest niedostępny w magazynie, natomiast widniał w ofercie Sklepu z uwagi na błąd systemu informatycznego, lub z jakichkolwiek innych powodów, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzja Klienta jest wiążąca.

2.6 Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.


3. DEFINICJE

3.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3.4 KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.6 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

3.7 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

3.8 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.9 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

3.10 SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.colourstore.pl.

3.11 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MOONSHINE DISTRIBUTION Maciej Wacławczyk (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Z. Jakubowskiego 13, 32-600 Brzezinka) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5492213795, REGON 123187256, adres poczty elektronicznej: clwrpoland@gmail.com.

3.12 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.13 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.14 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

3.15 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO COLOURSTORE.PL

4.1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

4.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4 Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

4.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

4.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową colourstore.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

5.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

5.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

5.6.1 Kliknicie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

5.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zakupu", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.10 Sprzedawca dochowuje należytej staranności, by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

5.11 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu


6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a.) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy PKO BP 36 1020 1390 0000 6602 0553 4914

b.) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

6.2 Jedyną formą płatności za produkty jest przedpłata.

6.3 W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy, Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.


7. SPOSOBY, KOSZTY I TERMINY DOSTAWY

7.1 Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7.2 Dostawy są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy Furgonetka.pl. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez sklep colourstore.pl i jest realizowana w ciągu 48 godzin, w dni robocze.

7.3 W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 7 dni. W takich przypadkach Klient jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep.

7.4 Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz adres dostawy.

7.5. Klient ponosi koszty dostawy Towaru od Sprzedawcy do wskazanego przez niego w Formularzu Zamówienia miejsca.


8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.1 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8.2 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

8.2.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

8.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: clwrpoland@gmail.com lub też pisemnie na adres: Moonshine Distribution, ul. Z. Jakubowskiego 13, 32-600 Oświęcim. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

8.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1 Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

9.2 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:

9.2.1 wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres clwrpoland@gmail.com lub pisemnie na adres: Moonshine Distribution, ul. Z. Jakubowskiego 13, 32-600 Oświęcim.

9.2.2 poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez niego spisanego.

9.3 Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

9.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

9.4.1 imię i nazwisko lub firmę kupującego;

9.4.2 adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;

9.4.3 dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);

9.4.4 dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;

9.4.5 wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;

9.4.6 żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);

9.4.7 datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

9.5 Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

9.6 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

9.7 Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

9.8 W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.9 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

9.9.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: clwrpoland@gmail.com lub też pisemnie na adres: Moonshine Distribution, ul. Z. Jakubowskiego 13, 32-600 Oświęcim.

9.9.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.9.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.9.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.


10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1 Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: clwrpoland@gmail.com lub też pisemnie na adres: Moonshine Distribution, ul. Z. Jakubowskiego 13, 32-600 Brzeznika

10.1.1 Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

10.1.2 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy.

10.2.1 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Produktów.

10.3. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10.4 Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

10.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

10.6 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.7 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


11. UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI


11.1 Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

11.2 Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

11.3 Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.4 Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11.5 Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Zmiana Regulaminu:

12.1.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

12.1.3 Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

12.1.4 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.2 Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.


13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

13.1 W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

13.1.1 skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;

13.1.2 zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;

13.1.3 zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

13.2 Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13.3 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


MOONSHINE DISTRIBUTION 

Maciej Wacławczyk

ul. Z. Jakubowskiego 13

32-600 Brzezinka


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

-

-


- Data zawarcia umowy………………. 

- Data odbioru produktów ……………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………


Copyright © 2017 colourstore.pl Sklepy internetowe